top of page

Samboeravtaler - sikkerhet ved ulike livssituasjoner 

09.08.2022

Av Sofia-Madelen Myhra Olsen

I dagens samfunn lever mange sammen som samboere. Derfor er det viktig å være klar over at samboeres rettsstilling ved et oppgjør er lite lovregulert. En gjennomtenkt samboeravtale vil fungere som en trygghetsgaranti. Ikke bare er det viktig ved et eventuelt samlivsbrudd, men også ved den enes bortgang eller i et ektefelleoppgjør dersom man har giftet seg. 

Skaper trygghet ved et eventuelt samlivsbrudd

 

Det finnes ingen egen lov som regulerer samboeroppgjør slik det gjør for ektefeller. Utgangpunktet er at man beholder det man eide før samboerskapet og det man har blitt eier av underveis. I samboeroppgjør er eierforholdene derfor det mest sentrale både når det gjelder verdier, retten til eiendeler og fordeling av gjeld.

Nyter naturen

Det er ofte verdifulle gjenstander og gjeldsansvar det er vanskeligst å bli enige om. Det gjelder spesielt hvis man har skaffet noe sammen, hvor partenes eier- og ansvarsbrøkdel kan bli et omstridt tema. 

 

Rettspraksis har utviklet noen rettslige grunnlag uten avtale – for eksempel opparbeidelse av eierandel gjennom direkte og indirekte bidrag samt vederlagskrav, men dette er ofte kompliserte vurderinger med ulike momenter og dokumentasjonskrav. Mange tenker ikke over at man bør ta vare på dokumentasjon, så derfor kan det føre til kompliserte og langvarige rettslige prosesser når slike forhold ikke er klarlagt.

 

Ved å opprette en samboeravtale der reelle eier- og ansvarsforhold avtales, unngår man krevende situasjoner og det bidrar til å skape trygghet. 

 

Unngå arvekonflikt og sikre gjenlevende hvis den ene dør

 

Selv om en samboeravtale hovedsakelig sikrer samboerpar ved et eventuelt samlivsbrudd, så er en slik avtale også viktig ved dødsfall.

 

Hovedreglene i arveloven gir samboere en begrenset arverett med rett på 4G om man har/venter felles barn eller en arverett som går foran øvrig pliktdelsarv dersom man har vært samboere i fem år før dødsfallet og har opprettet testament. 

 

Det er derfor ekstra viktig for samboere å klargjøre eierforhold, for å unngå at arvingene for eksempel gjør gjeldende at avdøde var eneeier av boligen med ønske om å få mest mulig verdier inn i dødsboet. 
 

En samboeravtale er ikke et testament, men det tydeliggjør hva som er arv etter avdøde og hva som eies og tilhører den lengstlevende. I og med at samboere uten felles barn ikke har en generell arverett, så kan dette være et viktig grep for forutberegnelighet som sikrer gjenlevende samboer.

 

Uten en samboeravtale kan det oppstå uklarheter med arvingene.

 

Viktig bevis i skjevdelingskrav ved ektefelleoppgjør

 

En samboeravtale kan også være viktig dersom man senere inngår ekteskap. Når man er gift kreves det ektepakt for å avtale noe om den økonomiske fordelingen. Dersom man ikke har ektepakt og det i et etterfølgende ektefelleoppgjør blir spørsmål om skjevdeling, kan en samboeravtale være til hjelp for å dokumentere at verdiene kan føres tilbake til før ekteskapsinngåelsen. 


Loven stiller et strengt beviskrav for å kreve skjevdeling, og i tillegg har den som krever skjevdeling bevisbyrden. Dette er noe som kan skape utfordringer, men dersom man har opprettet samboeravtale med eierforhold over det man hadde av verdier inn i ekteskapet vil det sikre parten både bevis og sørge for en mindre krevende jobb med bevissamlingen.  

 

Ingen formkrav – viktig likevel

 

Ved en samboeravtale er det avtalefrihet og ingen formkrav, men en skriftlig og tydelig formulert avtale vil forebygge urimeligheter, uklarheter eller konflikter. Det kan dermed være lurt å få juridisk bistand når avtalen opprettes – spesielt der man eier verdifulle gjenstander som bolig, bil, fritidsbolig etc. Jo større verdier man har, desto viktigere er det at man får kvalitetssikret innholdet. 

 

Å opprette en samboeravtale er derfor noe alle samboerpar bør tenke på – det skaper trygghet, forutsigbarhet og kan forebygge konflikter og kostbare rettsprosesser.

 

Har du spørsmål eller ønsker bistand? Ta gjerne kontakt.

bottom of page